Збірник наукових праць ВНАУ

Серія економічні науки

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Вимоги

Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей:

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК (Бюлетень ВАК України. — 2003. — № 12), і які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, надрукований на папері форматом А4, а також електронний варіант на електронному носієві. Обов’язково подається: рецензія доктора наук; квитанція про оплату, відомості про автора.

Крім того, з метою формування англомовної веб-сторінки журналу відповідно до вимог МОНМС України (Наказ № 1111 від 17.10.2012 р.) подані авторами статті повинні супроводжуватись розширеною англомовною анотацією, поданою окремим документом. Анотація повинна містити 250-300 слів, об’єднаних у логічні речення (що еквівалентно одній сторінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).

Обсяг статті – від 8 до 16 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 1,0, розмір – 14 рt.

На початку статті наводиться УДК, ББК, прізвище, ім`я, по батькові автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада, підрозділ та назва організації, яку представляє автор, назва статті, коротка анотація (100-250 слів), ключові слова (6 - 10 позицій) українською, російською та англійською мовами.

Допускається не більше чотирьох авторів статті.

Назва статті має бути короткою, адекватно відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: “Дослідження питання…”, “Деякі питання…”, “Проблеми…”, “Шляхи…”, в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути в межах 100-250 слів. Слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: “Досліджено…”, “Розглянуто…”, “Установлено…” (наприклад, “Досліджено генетичні мінливості… Отримано задовільні результати…”).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад, [4, с.22; 8, с. 10-14].

Джерела, що наводяться наприкінці публікації, повинні розташовуватися в порядку першого згадування в тексті статті й бути оформленими відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. (Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел). Номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу. Кількість джерел повинна бути не менше 5 і не більше 15 джерел для оригінальної статті та не більше 50 джерел для оглядової статті.

Обов`язково подається список джерел в транслітерації, оформляється за правилами згідно Постанови КМУ `Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею` №55 від 27.01.2010р.

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою журналу й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і конкретну сторінку.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 7.0 за допомогою функції “Створити рисунок”, а не виконувати рисунок поверх тексту. Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. Рисунки обов`язково мають бути згруповані

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word 7.0 за допомогою функції “Додати таблицю”. Кожна таблиця повинна займати не більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш ніж 10 кегль.

Під усіма рисунками та таблицями наводиться джерело інформації.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному редакторі MS Equation — 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль з нумерацією у круглих дужках.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.

Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) ставити нерозривний пробіл.

Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні.

На електронному носієві повинен бути 1 файл з текстом статті, названий прізвищем автора (Стаття_Прізвище), розширена англомовна анотація (Стаття_Прізвище_Англ) та відомості про авторів. Зразок відомостей про авторів розміщено на сайті журналу та може надсилатися за вимогою.

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення.

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, запозичень, статистичних матеріалів тощо.

Приклади оформлення посилань та списків літератури до статей на українській мові

Статті з журналів та збірників:

Яковенко С. Реінжиніринг бізнес-процесів шляхом інформатизації управління на підприємствах України / С. Яковенко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 9. – С. 118-130.

Два автора та більше:

Босак І. П. Інформаційне забезпечення управління підприємством: економічний аспект / І. П. Босак, Є. М. Палига // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 193-196.

Anderson J. R. Intelligent Tutoring Systems / J. R. Anderson, C. F. Boyle, B. J. Reiser // Science. -1985. - Vol. 228. - P. 456-462.

Стаття зі збірника:

Шлапак О. А. Економічні аспекти впровадження та функціонування менеджменту якості на підприємствах / О. А. Шлапак, Н. О. Турчин // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах економічної нестабільності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції : 14 квітня 2010 р. – Вінниця : ВІЕ ТНЕУ, 2010. – С. 58-59.

Книги:

Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: навч. посібник / С. П. Кулицький. – К: МАУП, 2002. – 224 с. : іл.

Гетьман О. О. Економіка підприємства: навч. посібник / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

Основи менеджменту: підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, Є. В. Бондаренко та ін.; за ред. В. Г. Федоренка. – К: Алерта, 2007. – 420 с.

Автореферати:

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 `Технологія машинобудування` / Іван Ярославович Новосад; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18.

Матеріали конференцій

Шлапак О. А. Проблеми ефективності комунікацій підприємства на основі веб-технологій / О. А. Шлапак // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених: 24-25 лютого 2012 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – Ч. 1. - C. 80-82.

Інтернет – ресурси:

Шлапак О. А. Концептуальні підходи до управління персоналом на засадах критеріїв комунікаційного середовища [Електронний ресурс] / О. А. Шлапак // Ефективна економіка. – 2010. - № 10. – Режим доступу: htpp://www.economy.nayka.com.ua. – Назва з екрану.

Писарчук О. О. Оцінювання ефективності інформаційних систем за вектором критеріїв [Електрон. ресурс] / О. О. Писарчук. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Psvz/2010_3/PDF/Pusarchuk.pdf. - Назва з екрану.

Нормативні документи:

Про інформацію [Електронний ресурс]: Закон України від 02 жовтн. 1992р. №270/96-ВР зі змін. та допов. станом на 1 червн. 2009р. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Назва з екрану.

Конституція України (прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) : із змін., внесеними згідно із Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222-ІV. - Х. : Фоліо, 2007. - 160 c.

Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 берез. 2008 р. : (відповідає офіційному текстові ). – К. : Паливода А. В., 2008. – 192 с. – (Кодекси України).

Реквізити для оплати за публікацію статті:

Публікація статті є платною послугою. Оплату здійснювати з розрахунку 50 грн. за кожну повну та неповну сторінку тексту. (вартість друку однієї сторінки для аспірантів та працівників ВНАУ - 25 грн. за кожну повну та неповну сторінку тексту)

Отримувач: Вінницький національний аграрний університет МФО 802015 Розрахунковий рахунок № 31252201102055 код 00497236 банк УДК у Вінницькій області. Код платника ПДВ 004972302286. № реєстраційного свідоцтва 100271744. Призначення платежу: за друк статті в серії Економічні науки.

Авторські дані:

1. Назва статті:

2. Відомості про авторів:

- Прізвище, ім`я та по батькові повністю:

- Місце роботи кожного з авторів:

- Контактна інформація (e-mail) для кожного автора:

3. Анотація:

4. Ключові слова:

5. Тематичний рубрикатор: УДК/ББК чи інші бібліотечно-бібліографічні класифікаційні і предметні індекси

6. Бібліографічний список літератури (лише на мові оригіналу)

1. Название статьи:

2. Сведения об авторах:

Фамилия, имя и отчество полностью:

Место работы каждого из авторов:

Контактная информация (e-mail) для каждого автора:

3. Аннотация:

4. Ключевые слова:

1. The title of the article:

2. Information about the authors:

Surname, name and patronymic:

Place of work of every author:

Contact information (e-mail) for each author:

3. Abstract:

4. Key words:

Примітка: на трьох мовах (українська, російська та англійська) подаються перші 4 пункти даних.